Завершення першого етапу акції
«Хочу жити»

Завершення першого етапу міської акції «Хочу жити»

09.03.2017

Херсонський бла­годій­ний фонд «СОФІЯ» долу­чи­вся до бла­годій­ної акції «Хочу жити» Фонду Громади Херсона «Захист» з метою допо­мог­ти замі­ни­ти ста­ре медичне облад­нан­ня в аку­шерсь­ко­му від­ді­лен­ні облас­ної клініч­ної лікар­ні, де прий­ма­ють най­тяж­чих породіль зі всієї області.
Під час зустрічі з заступ­ни­ком голов­но­го ліка­ря з аку­шер­ства та гіне­ко­ло­гії Херсонської облас­ної клініч­ної лікар­ні Германом Юрієм Віталійовичем було при­єм­но почу­ти і поба­чи­ти, як нове медичне облад­нан­ня допо­ма­гає ново­на­род­же­ним дітям. Підприємець, і парт­нер бла­годій­ної акції «Різдвяне теп­ло» Андрій Сидоренко, а також коор­ди­на­тор бла­годій­ної акції «Різдвяне теп­ло», і член прав­лін­ня ХБФ «СОФІЯ» свя­ще­ник Олег Стецюк, вис­ло­ви­ли подя­ку всьо­му медич­но­му пер­со­на­лу за їхню само­від­да­ну пра­цю щодо захи­сту жит­тя дітей.

Підсумовуючи завер­шен­ня бла­годій­ної акції «Хочу жити» голо­ва прав­лін­ня ХОБФ «Захист» Лариса Михайлівна Польська проін­фор­му­ва­ла про те, що «…на зібрані кошти було при­дба­но та 15 люто­го 2017 р. пере­да­но лікар­ні нове сучасне облад­нан­ня на суму 67 810 грн. Все пере­да­но офі­цій­но: з балан­су Фонду на баланс облас­ної клініч­ної лікар­ні (подро­би­ці – у наклад­ній, яку додаємо)»