Завершився ремонт фіз кабінету
дитячого онкоцентру (лікарня Лучанського)

Херсонський благодійний фонд "СОФІЯ" Публикация Храма Святой Троицы Украина Херсон УПЦ 6 октября 2017 года
Херсонський благодійний фонд "СОФІЯ" Публикация Храма Святой Троицы Украина Херсон УПЦ 6 октября 2017 года

Завершився ремонт фіз кабінету дитячого онкоцентру при клінічній лікарні Лучанського

06.10.2017

Можна дов­го вести дис­кусії, хто за що у місті від­по­ві­дає, і хто, що й кому винен. А мож­на про­сто жити з від­кри­тим для добра сер­цем і тво­ри­ти його без огля­ду на інших. Це щастя, коли є кому під­т­ри­ма­ти руки – і тим, хто добра потре­бує, і тим, хто його творить.

Херсонці зна­ють, що при місь­кій клініч­ній лікар­ні імені О.С. Лучанського діє Центр реа­біліта­ції онко­хво­рих дітей, але не всі зна­ють, що він — єди­ний в Україні. Щороку на «Д» обліку в Центрі зна­хо­дить­ся біля 60 онко­хво­рих дітей нашо­го міста. І якщо у фахів­цях – про­фесіо­на­лах своєї спра­ви, Центр бра­ку не від­чу­ває, то забез­пе­чен­ня пов­но­цін­ною матеріаль­ною базою часто лежить на пле­чах небай­ду­жих людей – спон­сорів і благодійників…

Останнє над­бан­ня Центру – капіталь­ний ремонт і онов­лен­ня фізіо­те­ра­пев­тич­но­го кабі­не­ту, адже всім відо­мо, що без фізіо­те­ра­пев­тич­них про­це­дур пов­но­цін­на реа­біліта­ція немож­ли­ва. Благодійники вста­но­ви­ли систе­му гаря­чої води, обно­ви­ли медичне облад­нан­ня, та замі­ни­ли меб­лі. Цей ремонт став ковтком сві­жо­го повіт­ря як для пер­со­на­лу лікар­ні, так і для дітей, яким окрім самих про­це­дур, таки­ми ж ліку­валь­ни­ми є пози­тив­ні емо­ції – онов­ле­ний, яскра­вий кабі­нет, облад­на­ний всім необ­хід­ним, спри­яє його появі.

Кошторис про­ек­ту склав 96 тисяч гри­вень, тож допо­мо­гу на від­нов­лен­ня кабі­не­ту зби­ра­ли всім миром”. Персонал лікар­ні вис­ло­вив подя­ку насто­я­те­лю хра­му Святої Тройці о. Євгенію, який очо­лив цей про­ект, та меце­на­там: ресто­ра­нам МОЦАРТ”,“НОСТАЛЬЖИ”, МУСКАТ”, ДІЛІЖАНС”, ТРОЙКА”, ДЖОН ГОВАРД” паб, кафе СОЛОДКИЙ РАЙ” та ЕСПРЕССО”, ХОБФ МІЙ ДІМ” та Цедрику Олександру, хра­му Святої Тройці та дизайнеру-художниці Олені Мироненко, яка з донь­кою на сті­нах виро­сти­ла дере­ва, поса­ди­ла на гіл­ки птахів і від­пу­сти­ла у політ мете­ли­ків надії.

Інформаційні спон­со­ри: Херсон FM, Магазин меб­лів «Економний». Херсонський бла­годій­ний фонд СОФІЯ” та медич­ний пер­со­нал місь­ко­го цен­тру реа­біліта­ції онко­хво­рих дітей при клініч­ній лікар­ні імені О.С. Лучанського дякує за допо­мо­гу і підтримку!

Джерело пуб­ліка­ції:
Завершився ремонт фіз кабі­не­ту дитя­чо­го онко­цен­тру при клініч­ній лікар­ні Лучанського