Завершився ремонт фіз кабінету
дитячого онкоцентру (лікарня Лучанського)

0 Херсонський благодійний фонд "СОФІЯ" Публикация Храма Святой Троицы Украина Херсон УПЦ 6 октября 2017 года

Можна дов­го вести дис­кусії, хто за що у місті від­по­ві­дає, і хто, що й кому винен. А мож­на про­сто жити з від­кри­тим для добра сер­цем і тво­ри­ти його без огля­ду на інших. Це щастя, коли є кому під­т­ри­ма­ти руки – і тим, хто добра потре­бує, і тим, хто його творить.

Благодійна акція
«Українська кухня – дітям Херсона»!

0 КУХНЯ ДЕТЯМ ХЕРСОНА Публикации сайта Благотворительный фонд СОФИЯ Херсон

Сьогодні, 27 берез­ня 2017 року в місті Херсоні стар­ту­ва­ла бла­годій­на акція «Українська кух­ня – дітям Херсона»!
На про­тязі 32‑х днів шість зна­ко­вих ресто­ранів, зго­ди­ли­ся зібра­ти необ­хід­ні кошти на ремонт Фізіопроцедурного кабі­не­ту в Реабілітаційному цен­трі для онко­хво­рих дітей при клініч­ній лікар­ні ім.Лучанского.

Завершення першого етапу акції
«Хочу жити»

0 Публикации сайта Благотворительный фонд СОФИЯ Херсон Украина Завершення першого етапу міської акції «Хочу жити»

Херсонський бла­годій­ний фонд «СОФІЯ» долу­чи­вся до бла­годій­ної акції «Хочу жити» Фонду Громади Херсона «Захист» з метою допо­мог­ти замі­ни­ти ста­ре медичне облад­нан­ня в аку­шерсь­ко­му від­ді­лен­ні облас­ної клініч­ної лікар­ні, де прий­ма­ють най­тяж­чих породіль зі всієї області.

Благодійний проект
харчові набори”

0 акция "Продуктовые Наборы" -  Публикации сайта Благотворительный фонд СОФИЯ Херсон

Херсонский бла­го­тво­ри­тель­ный фонд СОФИЯ при под­держ­ке меце­на­та Александра Цедрика, про­дол­жа­ет осу­ществ­лять бла­го­тво­ри­тель­ный про­ект про­дук­то­вые набо­ры для тех, кто попал в слож­ную, кри­зис­ную соци­аль­ную ситуацию.

Експозиція сучасних ікон
«Літо Господнє»

0 Экспозиция современных икон под названием «Лето Господне»

В выста­воч­ном зале Национального Союза Художников Украины откры­лась экс­по­зи­ция совре­мен­ных икон под назва­ни­ем «Лето Господне». На этой выстав­ке пред­став­ле­ны рабо­ты извест­ной укра­ин­ской ико­но­пис­ной мастер­ской Небо на земле”