Благотворительный Фонд ✦ СОФИЯ ✦ ХерсонTerms and Conditions - Херсонский благотворительный фонд СОФИЯ

Terms and Conditions

Публічна Оферта про Укладення Договору Пожертви

1. Значення цієї пуб­ліч­ної оферти
1.1. Відповідно до с. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодек­су України дана про­по­зи­ція є пуб­ліч­ною офер­тою (далі – «Оферта») і на цій під­ставі справж­ня офер­та юри­дич­но рів­но­силь­на Договіру Пожертви, укла­ден­но­му у пись­мо­вій фор­мі, шля­хом акцеп­ту Оферти жертводавців.
1.2. Справжня пуб­ліч­на офер­та є про­по­зи­цією Благодійної органі­за­ції «Херсонський бла­годій­ний фонд «Софія» (далі — «Фонд»), рекві­зи­ти яко­го зазна­че­но в розділі 7 Оферти, укла­сти з будь-якою осо­бою, хто від­гук­неть­ся на Оферту (далі — «Жертводавці»), дого­вір пожерт­ви («Договір»), на умо­вах, перед­ба­че­них нижче.
1.3. Оферта наби­рає чин­но­сті з дня, наступ­но­го за днем роз­мі­щен­ня її на офі­цій­но­му сай­ті Фонду в мере­жі Інтернет, за адре­сою: www.sofia.ks.ua/donations/
1.4. Оферта діє без­стро­ко­во. Фонд має пра­во ска­су­ва­ти Оферту в будь-який час без пояс­нен­ня причин.
1.5. До Оферти можуть бути вне­сені змі­ни, які наби­ра­ють чин­но­сті з дня, наступ­но­го за днем роз­мі­щен­ня Оферти в новій редак­ції на сай­ті Фонду.
1.6. Недійсність одно­го або декіль­кох умов Оферти не тягне недійс­ність всіх інших умов Оферти.
1.7. Місцем роз­мі­щен­ня Оферти вва­жаєть­ся місто Херсон, Україна.
2. Істотні умо­ви договору
2.1. Предмет дого­во­ру. Жертводавець безоплат­но пере­дає у влас­ність Фонду гро­шо­ві кошти (пожерт­ву) в загаль­но­ко­ри­сних цілях.
2.2. Жертводавець само­стій­но визна­чає суму, різ­но­вид і спо­сіб здійс­нен­ня пожерт­ву­ван­ня, або виби­рає із запро­по­но­ва­них на офі­цій­но­му сай­ті Фонду варіантів.
2.3. Фонд зобо­в’я­зуєть­ся прий­ня­ти пожерт­ву і вико­ри­сто­ву­ва­ти її для досяг­нен­ня ста­тут­них цілей. Якщо пожерт­ва пере­да­на Фонду на кон­крет­ні захо­ди, акції, про­ек­ти і з об’єк­тив­них при­чин не може повністю або част­ко­во бути вит­ра­че­на згід­но з при­зна­чен­ням, зазна­че­но­му Жертводавцем, Пожертвувач дає зго­ду на те, щоб Фонд вико­ри­став його пожерт­ву­ван­ня для про­ве­ден­ня інших акцій, заходів, про­ек­тів в рам­ках ста­тут­ної бла­годій­ної діяль­но­сті Фонду.
2.4. За запи­том Жертводавця (у вигляді елек­трон­но­го або зви­чай­но­го листа) Фонд зобо­в’я­за­ний нада­ти Жертвователю інфор­ма­цію про надій­шли від ньо­го пожертвування.
2.5. Фонд пуб­лікує звіти про свою діяль­ність, вико­ри­стан­ня май­на, в тому числі коштів, що надій­шли у вигляді пожерт­ву­вань, на сай­ті Фонду за адре­сою: www.sofia.ks.ua/reports/.
3. Порядок укла­ден­ня Договору
3.1. Договір укла­даєть­ся шля­хом акцеп­ту Оферти Жертводавцем.
3.2. Вчинення Жертводавцем будь-якої з дій, перед­ба­че­них розді­лом 4 Договору, вва­жаєть­ся акцеп­том Оферти від­по­від­но до с. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодек­су України. Акцепт є під­твер­джен­ням того, що Жертводавець ознай­о­ми­вся з умо­ва­ми Договору і повністю з ними згоден.
3.3. Датою акцеп­ту Оферти і, від­по­від­но, датою укла­ден­ня Договору є дата над­ход­жен­ня гро­шо­вих коштів від Жертводавця на роз­ра­хун­ко­вий раху­нок Фонду або платіж­ної систе­ми, послу­га­ми якої ско­ри­став­ся Жертводавець. Місцем укла­дан­ня Договору вва­жаєть­ся місто Херсон Україна.
4. Окремі умо­ви вне­сен­ня пожертвування
4.1. Жертводавець може пере­раху­ва­ти пожерт­ву­ван­ня Фонду з вико­ри­стан­ням будь-яких платіж­них інстру­мен­тів, зазна­че­них на сай­ті Фонду за адре­сою www.sofia.ks.ua/donations/.
4.2. Жертводавець само­стій­но визна­чає суму регу­ляр­но­го (або разо­во­го) пожерт­ву­ван­ня шля­хом вибо­ру суми спи­сан­ня із запро­по­но­ва­них варіан­тів або вве­ден­ня сво­го варіанту.
4.3. При пере­раху­ван­ні пожерт­ви слід вра­хо­ву­ва­ти наступне:
4.3.1. Жертводавець може офор­ми­ти на сай­ті www.sofia.ks.ua/donations/ дору­чен­ня на регу­лярне (щомі­сячне) спи­сан­ня пожерт­ви з бан­ківсь­кої карти.
Доручення вва­жаєть­ся оформ­ле­ним піс­ля успіш­но­го завер­шен­ня пер­шо­го спи­сан­ня з кар­ти із засто­су­ван­ням 3DS аутен­ти­фіка­ції в разі, якщо Пожертвувач під­клю­чив від­по­від­ну послу­гу у своє­му бан­ку для забез­пе­чен­ня додат­ко­вої без­пе­ки при здійс­нен­ні онлайн-платежів і одер­жан­ні пові­дом­лен­ня про успішне спи­сан­ня на елек­трон­ну адре­су Жертводавця, зазна­че­ний при оформ­лен­ні доручення.
Доручення на регу­лярне спи­сан­ня діє до момен­ту закін­чен­ня тер­мі­ну дії карт­ки влас­ни­ка або до пода­чі Жертводавцем пись­мо­во­го пові­дом­лен­ня про при­пи­нен­ня дії дору­чен­ня. Повідомлення повин­но бути направ­ле­но на елек­трон­ну адре­су, вка­за­ну на офі­цій­но­му сай­ті Благодійної органі­за­ції «Херсонський бла­годій­ний фонд «Софія», не мен­ше ніж за 15 кален­дар­них днів до дати чер­го­во­го авто­ма­тич­но­го спи­сан­ня. Повідомлення повин­но місти­ти наступ­ні дані: пріз­ви­ще та ім’я, як зазна­че­но на кар­ті; мас­ку карт­ки (пер­ші 6 та остан­ні 4 циф­ри номе­ру), з якої здійс­нюєть­ся авто­ма­тичне спи­сан­ня коштів; елек­трон­ну адре­су, на який Фонд наді­ш­ле під­твер­джен­ня про при­пи­нен­ня регу­ляр­но­го списання.
4.3.2. Перерахування пожерт­ву­ван­ня на раху­нок Фонду шля­хом спи­сан­ня коштів з рахун­ку мобіль­но­го теле­фо­ну допус­каєть­ся тіль­ки з номерів теле­фонів, оформ­лені на фізич­ну особу.
4.3.3. При пере­раху­ван­ні пожерт­ву­ван­ня через мере­жу тер­мі­налів момен­таль­ної опла­ти «Ківі» (Qiwi); онлайн серві­си «Ківі» (QiwiWallet), інші спо­со­би пере­раху­ван­ня гро­шо­вих коштів, при яких не фік­су­ють­ся дані Пожертвувача, та/або вза­галі нія­ким чином не пові­дом­ля­ють­ся дані про Пожертвувача, або за корот­ким СМС-номером для пра­виль­ної іден­ти­фіка­ції плат­ни­ка Пожертвувач пови­нен вка­за­ти свій осо­би­стий номер.
4.3.4. При пере­раху­ван­ні пожерт­ви шля­хом оформ­лен­ня спи­сан­ня з бан­ківсь­ко­го рахун­ку у від­ді­лен­ні бан­ку або через осо­би­стий кабі­нет на інтернет-сайті бан­ку Жертводавця або шля­хом пере­раху­ван­ня через від­ді­лен­ня бан­ку без від­крит­тя бан­ківсь­ко­го рахун­ку при при­зна­чен­ні пла­те­жу слід вка­за­ти «Пожертва на ста­тут­ну діяль­ність» і за бажан­ням, дода­ти назву про­ек­ту Фонду, зазна­че­но­го на офі­цій­но­му сайті.
5. Згода на оброб­ку пер­со­наль­них даних
5.1. Перераховуючи пожерт­ву­ван­ня, Пожертвувач дає тим самим зго­ду на оброб­ку Фондом його пер­со­наль­них даних, до яких від­но­ся­ть­ся (в залеж­но­сті від спо­со­бу пере­раху­ван­ня пожерт­ви): пріз­ви­ще, ім’я, по бать­ко­ві, адре­са міс­ця про­жи­ван­ня, номер теле­фо­ну, адре­су елек­трон­ної пошти.
5.2. Фонд оброб­ляє пер­со­наль­ні дані Жертводавця в цілях вико­нан­ня Договору, а також для інфор­му­ван­ня Жертводавця про діяль­ність Фонду, зокре­ма про вико­ри­стан­ня зроб­ле­но­го їм пожертви.
5.3. Фонд зобо­в’я­зуєть­ся не роз­кри­ва­ти третім осо­бам і не поши­рю­ва­ти пер­со­наль­ні дані Жертводавця без його пись­мо­вої зго­ди, за винят­ком випад­ків вимо­ги даної інфор­ма­ції дер­жав­ни­ми орга­на­ми, що мають від­по­від­ні пов­но­ва­жен­ня, а також випад­ків, коли Фонд дору­чає третій особі вчи­ни­ти від імені Фонду щодо Жертводавця дії, неми­ну­че вклю­ча­ють в себе вико­ри­стан­ня пер­со­наль­них даних.
5.4. Згода на оброб­ку пер­со­наль­них даних даєть­ся Жертводавцем на невизна­че­ний тер­мін. Згода може в будь-який момент бути від­кли­ка­на шля­хом направ­лен­ня листа за адре­сою, вка­за­ною в розділі 7 Оферти, або на елек­трон­ну адре­су, вка­за­ну на офі­цій­но­му сай­ті Благодійної органі­за­ції «Херсонський бла­годій­ний фонд «Софія», в розділі кон­так­ти”.
У разі від­кли­кан­ня зго­ди Фонд зобо­в’я­зуєть­ся про­тя­гом п’я­ти робо­чих днів зни­щи­ти або зне­осо­би­ти пер­со­наль­ні дані Жертводавця.
5.5. Пожертвувач дає зго­ду на отри­ман­ня від Фонду інфор­ма­ції щодо вико­ри­стан­ня пожерт­ви, про­гра­мах та важ­ливі події Фонду за допо­мо­гою елек­трон­них, пошто­вих і СМС-розсилок, а також за допо­мо­гою теле­фон­них дзвін­ків. Жертводавець може в будь-який момент від­мо­ви­ти­ся від одер­жан­ня зазна­че­ної інфор­ма­ції, напра­вив­ши Фонду листа за адре­сою, вка­за­ною в розділі 7 Оферти, або на елек­трон­ну адре­су, вка­за­ну на офі­цій­но­му сай­ті Благодійного Фонду СОФІЯ, в розділі кон­так­ти”.
6. Інші умови
6.1. Фонд не несе перед Жертводавцем інших зобо­в’я­зань, окрім зобо­в’я­зань, зазна­че­них у цьо­му Договорі.
6.2. У випад­ку виник­нен­ня спорів та роз­біж­но­стей поміж Фондом і Жертводавцем за цим дого­во­ром, вони будуть по мож­ли­во­сті вирі­шу­ва­ти­ся шля­хом пере­го­ворів. У випад­ку немож­ли­во­сті вирі­шен­ня спо­ру шля­хом пере­го­ворів, супереч­ки і роз­біж­но­сті, що можуть вирі­шу­ва­ти­ся у від­по­від­но­сті з чин­ним зако­но­дав­ством України у судо­вих інстан­ціях за міс­цем зна­ход­жен­ня Фонду.
6.3. Якщо гро­шо­ва сума була пере­ра­хо­ва­на Фондом помил­ко­во, та особі, що пере­раху­ва­ла гро­шо­ві кошти, яка насправ­ді не мала намі­ру зро­би­ти Фонду пожерт­ву­ван­ня, Фонд має пра­во повер­ну­ти помил­ко­во пере­ра­хо­ва­ну суму. Для повер­нен­ня помил­ко­во пере­ра­хо­ва­них коштів необ­хід­но про­тя­гом 5 (п’я­ти) кален­дар­них днів з дати пере­раху­ван­ня пожерт­ви пода­ти дирек­то­ру Фонду заяву в пись­мо­вій фор­мі з пояс­нен­ням при­чи­ни помил­ко­во­го пере­ка­зу коштів і зазна­чен­ням бан­ківсь­ко­го рахун­ку, на який Фонд у разі задо­во­лен­ня заяви може пере­раху­ва­ти гро­шо­ві кошти.

7. Найменування, адре­са і бан­ківсь­кі рекві­зи­ти Фонду

ФОНД:
Благодійна органі­за­ція «Херсонський бла­годій­ний фонд «Софія»
Адреса місцезнаходження:
73000 Україна, м. Херсон,
про­спект Святих Кирила та Мефодія, буд. 19
ОГРН: 1 499 102 0000 015816 від 10.04.2013
ИНН 38697893
Розрахунковий рахунок:
26009052308464 в ХФ Приватбанк МФО 352479
Телефон: +38 0552−29−91−33, 0552−39−06−26
E‑mail: foundsofia@gmail.com